8 نوامبر

اجرچینی لایه های کاری در کوره انسینریتور پالایشگاه ابادان

دیدگاه شما