8 نوامبر

قالب بندی دیواره کناری ناحیه فایرینگ کوره گندله سازی

دیدگاه شما