نمای شوت کوره اهک دوار
9 نوامبر

نسوزکاری کوره دوار اهک سازی فولاد خوزستان

دیدگاه شما