9 نوامبر

نسوزکاری کوره انسنریتور پالایشگاه ابادان ( فاز ۳)

دیدگاه شما